پنجمین مجمع عمومی انجمن
مکان: اصفهان - مجموعه فرهنگی فرشچیان
زمان:  28/07/1391
عکسها: مهدی سلطانی - اشکان آل داود

                                                                                                                    
پنجمین مجمع عمومی انجمن

ارائه گزارش عملکرد
پنجمین مجمع عمومی انجمن

پنجمین مجمع عمومی انجمن
پنجمین مجمع عمومی انجمن

شروع مراسم

پنجمین مجمع عمومی انجمن

سالن همایش مجموعه فرشچیان

پنجمین مجمع عمومی انجمن

تقدیر از فعالان انجمن
پنجمین مجمع عمومی انجمن

ارائه گزارش عملکرد
پنجمین مجمع عمومی انجمن

پذیرایی
پنجمین مجمع عمومی انجمن

نمایش فیلم برنامه ها
 
پنجمین مجمع عمومی انجمن

پنجمین مجمع عمومی انجمن
پنجمین مجمع عمومی انجمن

تقدیر از فعالان انجمن
پنجمین مجمع عمومی انجمن

تقدیر از فعالان انجمن