تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان- شهرستان نائین
زمان:  29/02/1391
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  70 کیلومتر
عکسها: حمید رضا رحیمی -هانیه کرباسیون

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری نائین

لذت درک رنگ ها

تور دوچرخه سواری نائین

دوچرخه سواری به طرف نائین
تور دوچرخه سواری نائین

تحرک رمز سلامتی

تور دوچرخه سواری نائین

دوچرخه سواری به طرف نائین

تور دوچرخه سواری نائین

دوچرخه سواری به طرف نائین
تور دوچرخه سواری نائین

دوچرخه سواری به طرف نائین
تور دوچرخه سواری نائین

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری نائین

طبیعت زیبای روستای اوشن
تور دوچرخه سواری نائین

بازار تاریخی نائین
تور دوچرخه سواری نائین

همسفران اسپادانا

تور دوچرخه سواری نائین

آب انبار معصوم خانی (نائین)
تور دوچرخه سواری نائین

دوچرخه سواری به طرف نائین
تور دوچرخه سواری نائین

خانه پیرنیا (موزه مردم شناسی)
تور دوچرخه سواری نائین

نمایی از تاریخ ایران
تور دوچرخه سواری نائین

نارین قلعه (نائین)
تور دوچرخه سواری نائین

نارین قلعه (نائین)
تور دوچرخه سواری نائین

مسجد جامع نائین
تور دوچرخه سواری نائین

جعبه ترازوی کامل(موزه مردم شناسی)

تور دوچرخه سواری نائین

بافت قدیمی شهر نائین
تور دوچرخه سواری نائین

اجرای موسیقی زنده (خانه پیرنیا)
 
تور دوچرخه سواری نائین

مسجد جامع نائین
تور دوچرخه سواری نائین

مسجد جامع نائین
تور دوچرخه سواری نائین

سرداب مسجد جامع نائین