همایش ملی نامداران ورزش ایران با موضوع نقش ورزش در توسعه پایدار
مکان: تهران - مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما (IICC)
زمان:  05/03/1391
عکسها: نازیلا مشکلانی

                                                                                                                    
همایش نامداران ورزش ایران

همایش نامداران ورزش ایران
کتاب همایش
همایش نامداران ورزش ایران

همایش نامداران ورزش ایران

همایش نامداران ورزش ایران

همایش نامداران ورزش ایران

   
همایش نامداران ورزش ایران

شرکت کنندگان در همایش

همایش نامداران ورزش ایران

همایش نامداران ورزش ایران