تور دوچرخه سواری
مکان: استان قزوین- منطقه الموت
زمان:  12/03/1391 الی 15/03/1391
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  150 کیلومتر
عکسها: مجید روحانی - ناعمه نادری
رعنا جباری -  مجتبی پاکروان

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری قزوین

به سمت تونل شیرکوه
تور دوچرخه سواری قزوین

نمایی از ارتفاعات الموت
تور دوچرخه سواری قزوین

گردنه اکبرآباد

تور دوچرخه سواری قزوین

نرمش در روز اول

تور دوچرخه سواری قزوین

رودخانه شیرکوه
تور دوچرخه سواری قزوین

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری قزوین

دوچرخه سواری به سمت تونل شیرکوه

تور دوچرخه سواری قزوین

به سمت روستای چاله
تور دوچرخه سواری قزوین

لذت درک رنگ ها
تور دوچرخه سواری قزوین

طبیعت زیبای الموت

تور دوچرخه سواری قزوین

دوچرخه سواری به طرف شترخان
تور دوچرخه سواری قزوین

دوچرخه سواری در طبیعت الموت
تور دوچرخه سواری قزوین

قلعه الموت
تور دوچرخه سواری قزوین

البرز مرکزی
تور دوچرخه سواری قزوین

قلعه الموت
تور دوچرخه سواری قزوین

نمایی از جاده های مسیر
تور دوچرخه سواری قزوین

مسیر سایت انرژی اتمی
تور دوچرخه سواری قزوین

لذت درک رنگ ها
تور دوچرخه سواری قزوین

دوچرخه سواری(خشکه چال به کوچنان)
تور دوچرخه سواری قزوین

دوچرخه سواری به سمت ارتفاعات
تور دوچرخه سواری قزوین

ایران زیبای ما
تور دوچرخه سواری قزوین

گردنه گونه کوه
تور دوچرخه سواری قزوین

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری قزوین

خشکچال
تور دوچرخه سواری قزوین

طبیعت منطقه سپارده
تور دوچرخه سواری قزوین

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری قزوین

نینه رود
تور دوچرخه سواری قزوین

دوچرخه سواری در مه
تور دوچرخه سواری قزوین

دوچرخه سواری به سمت تونل
تور دوچرخه سواری قزوین

کمپ (کاکرود)
تور دوچرخه سواری قزوین

دوچرخه سواری به سمت کاکرود
تور دوچرخه سواری قزوین

صخره های اندج
تور دوچرخه سواری قزوین

دوچرخه سواری به سمت رحیم آباد
تور دوچرخه سواری قزوین

طبیعت شمالی البرز
تور دوچرخه سواری قزوین

زندگی در طبیعت
تور دوچرخه سواری قزوین

گردنه گونه کوه
   
تور دوچرخه سواری قزوین

قابی از زندگی
تور دوچرخه سواری قزوین

طبیعت از نزدیک