تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان- شهر ستان مبارکه-روستای سرارود
زمان:  25/01/1391
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  90 کیلومتر
عکسها: حمید رضا رحیمی

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری سرارود

دوچرخه سواری به طرف سرارود
تور دوچرخه سواری سرارود

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری سرارود

دوچرخه سواری به طرف سرارود

تور دوچرخه سواری سرارود

دوچرخه سواری به طرف پیربکران

تور دوچرخه سواری سرارود

طبیعت بهاری منطقه
تور دوچرخه سواری سرارود

دوچرخه سواری اطراف زاینده رود
تور دوچرخه سواری سرارود

دوچرخه سواری به طرف سرارود
تور دوچرخه سواری سرارود

مسیر زیبای اطراف زاینده رود
تور دوچرخه سواری سرارود

زاینده رود زیبا
تور دوچرخه سواری سرارود

ورزش برای همه

تور دوچرخه سواری سرارود

تحرک رمز سلامتی
تور دوچرخه سواری سرارود

دوچرخه سواری اطراف زاینده رود
تور دوچرخه سواری سرارود

طبیعت از نزدیک
تور دوچرخه سواری سرارود

دوچرخه سواری به طرف سرارود
تور دوچرخه سواری سرارود

دوچرخه سواری به طرف سرارود
تور دوچرخه سواری سرارود

حرکت با دوچرخه در اطراف زاینده رود
تور دوچرخه سواری سرارود

دوچرخه سواری در کنار زاینده رود
تور دوچرخه سواری سرارود

دوچرخه سواری به طرف سرارود

تور دوچرخه سواری سرارود

لذت درک رنگها
تور دوچرخه سواری سرارود

حرکت با دوچرخه در حاشیه رودخانه
 
تور دوچرخه سواری سرارود

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری سرارود

دوچرخه سواری به طرف سرارود
تور دوچرخه سواری سرارود

باغ های اطراف زاینده رود