بازدید از باغ گلها
به مناسبت روز جهانی زمین پاک
مکان: اصفهان - پل بزرگمهر
زمان:  30/01/1392
سطح: مبتدی
طول مسیر دوچرخه سواری:  10 کیلومتر
عکسها: امید نیازی - حمیدرضارحیمی
 
بازدید از باغ گلها

لذت درک رنگ ها
بازدید از باغ گلها

طبیعت از نزدیک
بازدید از باغ گلها

باغ کاکتوس ها

بازدید از باغ گلها

با گلها اصفهان

بازدید از باغ گلها

باغ گلها اصفهان
بازدید از باغ گلها
بازدید از باغ گلها

باغ گلها اصفهان
بازدید از باغ گلها

باغ کاکتوس ها
بازدید از باغ گلها

باغ گلها اصفهان
بازدید از باغ گلها

باغ گلها اصفهان

بازدید از باغ گلها

باغ گلها اصفهان
بازدید از باغ گلها

همسفران اسپادانا
بازدید از باغ گلها

طبیعت دوستان اسپادانا
بازدید از باغ گلها

باغ گلها اصفهان
بازدید از باغ گلها

باغ گلها اصفهان
بازدید از باغ گلها

باغ گلها اصفهان
بازدید از باغ گلها

لذت درک رنگ ها
بازدید از باغ گلها

طبیعت از نزدیک

بازدید از باغ گلها

باغ گلها اصفهان
بازدید از باغ گلها

طبیعت از نزدیک
بازدید از باغ گلها

باغ گلها اصفهان
بازدید از باغ گلها

باغ گلها اصفهان
بازدید از باغ گلها

باغ گلها اصفهان
بازدید از باغ گلها

باغ گلها اصفهان