تور دوچرخه سواری
مکان: استان چهارمحال و بختیاری-شهرستان سامان
زمان:  06/02/1392
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  45 کیلومتر
عکسها: حامد قائمی - مجید روحانی - مریم ملکی
 
تور دوچرخه سواری سامان

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری سامان

دوچرخه سواری در مسیر سامان
تور دوچرخه سواری سامان

نرمش قبل از دوچرخه سواری
تور دوچرخه سواری سامان

نرمش قبل از دوچرخه سواری

تور دوچرخه سواری سامان

استراحت نیم روز
تور دوچرخه سواری سامان

طبیعت دوستان
 تور دوچرخه سواری سامان

دوچرخه سواری در رودخانه
تور دوچرخه سواری سامان

همسفران اسپادانا
     
تور دوچرخه سواری سامان

لحظات کودکی