برنامه کوه نوردی شاه کوه
به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی
مکان: اصفهان - شاه کوه
زمان:  03/03/1392
عکسها: امید نیازی -  وحید امیری
 
برنامه کوه نوردی شاه کوه

کوه نوردی شاه کوه
برنامه کوه نوردی شاه کوه

کوه نوردی شاه کوه
برنامه کوه نوردی شاه کوه

آگامای سخره ای

برنامه کوه نوردی شاه کوه

کوه نوردی شاه کوه

برنامه کوه نوردی شاه کوه

طبیعت زیبای منطقه
برنامه کوه نوردی شاه کوه

کوه نوردی شاه کوه
برنامه کوه نوردی شاه کوه

طبیعت دوستان
برنامه کوه نوردی شاه کوه

همسفران اسپادانا
     
برنامه کوه نوردی شاه کوه

شاه کوه