برنامه ترکیبی دوچرخه سواری و ورزشهای آبی
با همکاری باشگاه ورزشهای ماجراجویانه کارون
مکان: استان چهارمحال و بختیاری-استان خوزستان
زمان:  07/01/1392 الی 11/01/1392
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  80 کیلومتر
عکسها: امین کریمیان - علی محمودی - عارف برومند
 
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

دوچرخه سواری به طرف دشت سوسن
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

دوچرخه سواری به طرف دشت سوسن
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

دوچرخه سواری در ارتفاعات برفی

تور دوچرخه سواری دشت سوسن

شروع دوچرخه سواری

تور دوچرخه سواری دشت سوسن

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

طبیعت زیبای منطقه
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

طبیعت زیبای منطقه
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

دوچرخه سواری به طرف دشت سوسن
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

طبیعت زیبای منطقه
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

طبیعت از نزدیک

تور دوچرخه سواری دشت سوسن

طبیعت زیبای منطقه
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

لحظه ای از زندگی
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

طبیعت زیبای منطقه
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

گشت نیم روزه
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

کمپ در کنار دریاچه
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

گشت نیم روزه
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

طبیعت از نزدیک
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

بدون شرح

تور دوچرخه سواری دشت سوسن

پیاده روی در طبیعت منطقه
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

دوستاداران محیط زیست
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

محل کمپ گروه
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

ورزشهای آبی
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

نمای زیبایی از غروب در دریاچه
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

ورزشهای آبی
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

ورزشهای آبی (تیرول)
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

ورزشهای آبی
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

آتشونی
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

ورزشهای آبی
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

دوستداران طبیعت
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

ورزشهای آبی
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

طبیعت گردی
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

انرژی مثبت
صفحه بعد
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

ورزش دوستان
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

طبیعت زیبای منطقه
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

همسفران اسپادانا