برنامه ترکیبی دوچرخه سواری و ورزشهای آبی
با همکاری باشگاه ورزشهای ماجراجویانه کارون
مکان: استان چهارمحال و بختیاری-استان خوزستان
زمان:  07/01/1392 الی 11/01/1392
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  80 کیلومتر
عکسها: امین کریمیان - علی محمودی - عارف برومند
 
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

طبیعت زیبای منطقه
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

ورزشهای آبی (کایاک)
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

ورزشهای آبی
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

دوستداران محیط زیست
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

طبیعت گردی در اطراف منطقه

تور دوچرخه سواری دشت سوسن

دشت گل و دشت سوسن
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

پوشش منطقه
   
صفحه قبل
تور دوچرخه سواری دشت سوسن

قبرستان قدیمی