گردهمایی نهادهای مدنی در حوزه میراث فرهنگی و محیط زیست در استان یزد
با حضور 6 نماینده از استان اصفهان
مکان: شهر تاریخی یزد
زمان:  04/04/1392  الی  06/04/1392
عکسها: وهاب عقیلی
 
همایش سمن ها در استان یزد

گردهمایی سمن ها در شهر یزد
همایش سمن ها در استان یزد

گردهمایی سمن ها در شهر یزد
همایش سمن ها در استان یزد

گردهمایی سمن ها در شهر یزد

همایش سمن ها در استان یزد

گردهمایی سمن ها در شهر یزد

همایش سمن ها در استان یزد

گردهمایی سمن ها در شهر یزد
همایش سمن ها در استان یزد

گردهمایی سمن ها در شهر یزد
همایش سمن ها در استان یزد

گردهمایی سمن ها در شهر یزد
همایش سمن ها در استان یزد

گردهمایی سمن ها در شهر یزد
همایش سمن ها در استان یزد

بازدیداز آثار تاریخی شهر یزد
همایش سمن ها در استان یزد

بازدیداز آثار تاریخی شهر یزد

همایش سمن ها در استان یزد

گردهمایی سمن ها در شهر یزد
همایش سمن ها در استان یزد

گردهمایی سمن ها در شهر یزد
همایش سمن ها در استان یزد

بازدیداز آثار تاریخی شهر یزد
همایش سمن ها در استان یزد

بازدیداز آثار تاریخی شهر یزد
همایش سمن ها در استان یزد

بازدیداز آثار تاریخی شهر یزد
همایش سمن ها در استان یزد

بازدیداز آثار تاریخی شهر یزد
     
همایش سمن ها در استان یزد

گردهمایی سمن ها در شهر یزد