تور دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان ، شهرستان چادگان
زمان: 17/04/1384  الی  19/04/1384
سطح: حرفه ای
طول مسیر دوچرخه سواری:  250 کیلومتر

                                                                                                                    
تور دوچرخه سواری چادگان

حرکت به سمت چادگان
تور دوچرخه سواری چادگان

حرکت به سمت چادگان
تور دوچرخه سواری چادگان

حرکت به سمت چادگان
تور دوچرخه سواری چادگان

شروع برنامه - پیست فردوسی
تور دوچرخه سواری چادگان

زاینده رود
تور دوچرخه سواری چادگان

استراحت نیم روز
تور دوچرخه سواری چادگان

حرکت به سمت چادگان

تور دوچرخه سواری چادگان

یک استراحت لذت بخش
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری به سمت چادگان
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری به سمت چادگان
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری به سمت چادگان
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری به سمت چادگان
تور دوچرخه سواری چادگان

برپایی کمپ
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری به سمت چادگان
تور دوچرخه سواری چادگان

یک استراحت لذت بخش
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری به سمت چادگان
تور دوچرخه سواری چادگان

اجرای حرکات نمایشی با دوچرخه
تور دوچرخه سواری چادگان

اجرای حرکات نمایشی با دوچرخه
تور دوچرخه سواری چادگان

اجرای حرکات نمایشی با دوچرخه
تور دوچرخه سواری چادگان

برپایی کمپ
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
تور دوچرخه سواری چادگان

همسفران اسپادانا
تور دوچرخه سواری چادگان

اجرای حرکات نمایشی با دوچرخه
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
تور دوچرخه سواری چادگان

تدارک سفر
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
تور دوچرخه سواری چادگان

دوچرخه سواری در مسیر برگشت
     
تور دوچرخه سواری چادگان