بازدید از باغ پرندگان
مکان: اصفهان ، پارک جنگلی ناژوان
زمان: 21/12/1388
عکسها: مهدی سلطانی-حمید رضا رحیمی
                            
بازدید از باغ پرندگان

باغ پرندگان
بازدید از باغ پرندگان

باغ پرندگان
بازدید از باغ پرندگان

باغ پرندگان
بازدید از باغ پرندگان

دوچرخه سواران شرکت کننده در برنامه
بازدید از باغ پرندگان

باغ پرندگان
بازدید از باغ پرندگان

باغ پرندگان
بازدید از باغ پرندگان

نمایی از دریاچه باغ پرندگان
بازدید از باغ پرندگان

باغ پرندگان
بازدید از باغ پرندگان

باغ پرندگان
بازدید از باغ پرندگان

باغ پرندگان
بازدید از باغ پرندگان

باغ پرندگان
بازدید از باغ پرندگان

باغ پرندگان
 
بازدید از باغ پرندگان

باغ پرندگان
بازدید از باغ پرندگان

محیط زیبای درون باغ
بازدید از باغ پرندگان

باغ پرندگان