تور تمرینی دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی
زمان: 30/07/1389
سطح: متوسط،تمرینی
طول مسیر دوچرخه سواری:  60 کیلومتر
عکسها: مجید روحانی، راضیه فارسی
                            
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

ورود به پارک ملی کلاه قاضی
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

دوچرخه سواری به طرف بهارستان
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

جاده را سهیم می شویم
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

دوچرخه سواری به طرف بهارستان
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

دوچرخه سواری در پارک ملی کلاه قاضی
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

دوچرخه سواری در پارک ملی کلاه قاضی
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

دوچرخه سواری در پارک ملی کلاه قاضی
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

دوچرخه سواری در پارک ملی کلاه قاضی
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

دوستداران محیط زیست
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

قسمتی از پارک ملی کلاه قاضی
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

پیاده روی در پارک ملی کلاه قاضی
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

دوچرخه دوست طبیعت
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

حاشیه پارک ملی کلاه قاضی
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

همسفران اسپادانا
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

تخت صنمبر
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

همسو با طبیعت
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

پیاده روی در مسیر بازگشت
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

پیاده روی در مسیر بازگشت
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

قسمتی از پارک ملی کلاه قاضی
تور تمرینی دوچرخه سواری پارک ملی کلاه قاضی

آگامای صخره ای  (agama)