برنامه تمرینی دوچرخه سواری
مکان: استان اصفهان،شهر شاهین شهر
زمان: 06/03/1390
سطح: متوسط
طول مسیر دوچرخه سواری:  45 کیلومتر
عکسها: رضا حاجاتی

                                                                                                                    
برنامه تمرینی دوچرخه سواری شاهین شهر

بدون شرح !
برنامه تمرینی دوچرخه سواری شاهین شهر

شاهین شهر
برنامه تمرینی دوچرخه سواری شاهین شهر

دوچرخه سواری در مسیر شاهین شهر
برنامه تمرینی دوچرخه سواری شاهین شهر

دوچرخه سواری در مسیر شاهین شهر
 
برنامه تمرینی دوچرخه سواری شاهین شهر
برنامه تمرینی دوچرخه سواری شاهین شهر

دوچرخه سواری در مسیر بازگشت
برنامه تمرینی دوچرخه سواری شاهین شهر

همسفران اسپادانا