برنامه های دوچرخه سواری هفتگی و تمرینی انجمن
عکسها (به ترتیب بیشترین عکس):
مهدی سلطانی
- نازیلا مشکلانی - علی توکلی
جمال گوهریان
                            
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

بهار 1388- بوستان ملت
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

پاییز 1387- ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

ورود به پارک جنگلی ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

دوچرخه سواری در حاشیه زاینده رود
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

کوچه باغ های زیبا و رویایی ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

طلوع زیبای زاینده رود
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

پارک جنگلی ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

زیبایی طبیعت ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

شهریور 1388 - بازدید از باغ پروانه ها
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

شهریور 1388 - بازدید از باغ پروانه ها
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

مرداد 1388-کوچه باغ های ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

کوچه باغ های زیبا و رویایی ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

آبان 1388- برنامه تمرینی فولادشهر
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

آبان 1388-تور دوچرخه سواری فولادشهر
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

آبان 1388-تور دوچرخه سواری فولادشهر
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

شهریور 1388 - بازدید از باغ پروانه ها
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

آبان 1388 -  زاینده رود
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

آبان 1388 -  کوچه باغ های پاییزی ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

آبان 1388 - بازدید از منارجنبان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

پرندگان مهاجر - زاینده رود
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

پرندگان مهاجر - زاینده رود
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

پرندگان مهاجر - زاینده رود
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

آبان 1388 -  یک روز پاییزی
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

بهار در کوچه باغ های ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

اسفند 1388 - ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

بهمن  1388 -  فولادشهر
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

دی ماه 1388- چشمه لادر(خمینی شهر)


اردیبهشت 1389-کوچه باغ های ناژوان


دوچرخه سواری در ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

دوچرخه سواری در ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

کوچه باغ های پارک جنگلی ناژوان
     
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

لذت دوچرخه سواری