آلبوم شماره 2
برنامه های دوچرخه سواری هفتگی و تمرینی انجمن
عکسها (به ترتیب بیشترین عکس):
حمید رضا رحیمی - امید نیازی - رعنا جباری
احسان جلالی-وهاب عقیلی
                            
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

تابستان 1389 -پارک ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

تابستان 1389 -بوستان ملت
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

تابستان 1389 -کوچه باغ های ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

تابستان 1389 -پارک ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

پاییز 1390-کوچه باغ های ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

کوچه ای پر از خاطره ها
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

پاییز 1389-کوچه باغ های ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

کوچه باغ های زیبا و رویایی ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

کوچه باغ های زیبا و رویایی ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

مهر ماه 1390- درخت کهنسال
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

زیبایی های پارک جنگلی ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

پاییز 1390 - همراهان اسپادانا
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

آذر ماه 1390
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

طبیعت زیبای ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

آبان 1390
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

جاده پارک ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

دوچرخه سواری در حاشیه زاینده رود
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

پرندگان مهاجر - زاینده رود
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

دوچرخه سواری در پارک ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

ناژوان در پاییز
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

فروردین 1391 - ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

آذر ماه 1390- دوستداران طبیعت
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

دوچرخه سواری در ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

لذت درک رنگ ها
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

پاییز پادشاه فصل ها-ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

دوچرخه دوست طبیعت
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

شهریور ماه 1391-پارک ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

اردیبهشت 1391- ناژوان
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

لذت درک رنگ ها
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

پاییز 1391-برنامه هفتگی
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

پاییز 1391-دوستداران طبیعت
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

زاینده رود خشکیده
   
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

صبحانه دسته جمعی-آذر 1391
برنامه هفتگی دوچرخه سواری

صبحانه دسته جمعی-آذر 1391